Dne 14.10.2022 schválila poslanecká sněmovna vládní návrh č. 216, kterým se novelizují podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.) a některé související předpisy. Tento týden bylo konečně zveřejněno úplné znění novely po zapracování pozměňovacích návrhů v podobě, jak o ní bude hlasovat senát. Projednávání v senátu je naplánováno do schůze, která včera začala zasedat. Účinnost novelizovaného znění je určena 3 měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládáme tudíž, že nová pravidla začnou platit už ve 2. čtvrtletí 2023.

Pojďme se nyní podívat, co se pro nás změní a jaké dopady budou změny mít na jednotlivé zájmové skupiny.

Registrace vozidel z dovozu

§ 35

(1)    Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, pokud

     a) splňuje podle protokolu vydaného zkušební stanicí technické požadavky, které byly použitelné pro danou kategorii vozidla v České republice v době prvního schválení technické způsobilosti vozidla,

     b) jsou podle evidenční kontroly provedené v České republice skutečný stav silničního vozidla a jeho identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v dokladech podle § 48 odst. 3 písm. a) a

     c) splňuje alespoň emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 3, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 s výjimkou silničního vozidla diplomatické mise nebo silničního vozidla jednotek požární ochrany).

(2)    Jde-li o dovezené silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena orgánem jiného členského státu, k žádosti o schválení jeho technické způsobilosti se technický protokol nepřikládá. Splnění technických požadavků se dokládá seznamem technických požadavků, podle kterých byla jeho technická způsobilost schválena, vydaným příslušným orgánem jiného členského státu. Jde-li o silniční vozidlo, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O39), přiloží tento seznam žadatel k žádosti; jde-li o jiné silniční vozidlo, vyžádá si tento seznam u příslušného orgánu jiného členského státu obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(3)    Splnění technických požadavků, které nedokládá seznam podle odstavce 2, se dokládá technickým protokolem vydaným zkušební stanicí na náklady žadatele.

(4)    Obecní úřad obce s rozšířenou působností technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla podle odstavce 2 schválí, jsou-li splněny technické požadavky podle odstavce 1 písm. a), které jsou nezbytné pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo ochranu životního prostředí nebo života nebo zdraví člověka, a požadavek podle odstavce 1 písm. b). 

(5)    Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost dovezeného silničního vozidla, uvede v rozhodnutí údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla.

Znění novelizovaného § 35

Při schvalování technické způsobilosti vozidel z dovozu odpadnou dosavadní omezení věkem a zemí původu. Aby bylo možné dovezené vozidlo zaregistrovat, musí být zkontrolován technický stav, evidenční údaje a vozidlo musí nově splňovat emisní normu EURO 3 nebo pozdější.

Vozidla staršího data výroby (cca před rokem 2000), která EURO 3 nesplní, nebude možné registrovat a tudíž ani legálně provozovat. Určitou naději bychom mohli spatřovat v odstavci (2) resp. (4). Laicky řečeno, přihlásit bude možné vozidlo, které má platnou technickou kontrolu z jiného členského státu EU. Pak se k emisní normě nepřihlédne.

Kromě této strohé definice zbývá několik nedořešených problémů ohledně provádění předpisu. Prováděcí vyhlášku bude muset vydat Ministerstvo dopravy, které tak zatím neučinilo. V tuto chvíli tak není jisté:

  • Způsob, jakým se budou stanovovat emise, zda individuálně měřením na konkrétním vozidle, či typově (tabulkami pro model/verzi motoru).
  • Jak se toto nové nařízení vztáhne na motocykly, které od roku 2018 nemusí podstupovat měření emisí vůbec.

V každém případě musíme zopakovat výzvu, která se objevila již v minulých článcích na toto téma. Máte-li dovezené vozidlo, které lze přihlásit na standardní „bílé“ registrační značky podle současných pravidel, učiňte tak bez odkladu. Schvalovací procesy zahájené před vstupem novely v účinnost budou dokončeny podle původních pravidel. Pokud nestihnete schvalování zahájit před účinností novely, může se stát, že vaše vozidlo již na bílé značky přihlásit nikdy nepůjde.

Veteráni

HISTORICKÁ A SPORTOVNÍ VOZIDLA

§ 79a

Registr historických a sportovních vozidel

(1) Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje, s výjimkou Středočeského kraje, kde vede registr historických a sportovních vozidel Městský úřad v Kolíně a v Praze Magistrát hlavního města Prahy. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností podle věty první.

(2) Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování a protokolu o technické prohlídce historického vozidla vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo.

(3) Technickou prohlídku historického vozidla ve stanici technické kontroly lze provést až po jeho testování; technická prohlídka historického vozidla s konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 může být provedena v místě určeném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Stanice technické kontroly vyznačí údaj o výsledku technické prohlídky v protokolu o technické prohlídce a, byl-li vydán, v průkazu historického vozidla. Výsledek technické prohlídky platí po dobu platnosti výsledku testování.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se přečíslují jako odstavce 4 až 8.

Znění novelizovaného § 79a (změněné pasáže vyznačeny tučně)

Povinnost historických vozidel podstupovat pravidelně testování historických vozidel zůstává zachována. Nově nebude stačit prohlášení libovolného autoservisu o technické způsobilosti, ale vozidlo bude muset absolvovat technickou kontrolu na autorizovaném pracovišti. Platnost testace a technické kontroly se prodlouží ze 2 na 5 let.

Zatím není dořešena přesná podoba technických prohlídek historických vozidel, opět se čeká na prováděcí vyhlášku ministerstva dopravy. V ní bychom se mohli setkat s různými ošklivými překvapeními:

  • Jak se bude nahlížet na historickou původnost vozidel?
  • Nebudou nařízeny povinné úpravy např. osvětlení na evropský standard?
  • Jaký bude rozdíl mezi “veteránskou” registrací a “malou testací” vozidla na bílých značkách?

Předkladatelé této novely se zaštiťují potřebou „prevence podvodů“ při schvalování historických vozidel. Pravou motivací ale zřejmě byla animozita mezi předkladateli novely a některými činiteli FKHV. Výsledkem je uložení další zpoplatněné povinnosti provozovatelům veteránů a další centralizace moci do rukou subjektů pověřených a licencovaných státem.

Zrušení velkých technických průkazů

Dřívější dobře známé Osvědčení o registraci vozidla ve dvou částech – část I. (tzv. malý techničák) a část II. (Technický průkaz) – budou do budoucna nahrazeny jediným dokladem. Původní doklady nebude nutné vyměňovat, nicméně předpokládá se, že při změně majitele vozidla budou nahrazeny novým, jednodílným.

Zatím není zcela jasné, jakou podobu bude nový doklad mít ani jaký rozsah údajů v něm bude uveden. Tyto náležitosti budou stanoveny prováděcí vyhláškou, kterou musí teprve vypracovat Ministerstvo dopravy a bude jí nahrazena Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel.

Jestli je to dobrý nápad, či nikoliv, se teprve ukáže. Faktem zůstává, že snad všechny ostatní země EU mají dva dokumenty o registraci – malý, který vozí řidič u sebe, a velký, který obsahuje více podrobností, prokazuje vlastnictví vozidla a zůstává v držení vlastníka, i když vozidlo zapůjčí někomu dalšímu. Doufejme alespoň, že nový dokument bude mít formát „kreditní karty“ podobně jako občanský či řidičský průkaz a zbavíme se časem velkoformátových průkazů.

Nová Osvedčení o registraci vozidla se budou vydávat od 01.01.2024.

Změna vlastníka, evidenční a technické kontroly, další změny

Navrhované změny v postupech a termínech jsem popsal již v předchozím článku a pozměňovací návrhy se jich příliš nedotkly. Shrnu je tudíž jen telegraficky:

  • Žádost o změnu vlastníka bude možné podat elektronicky. Oba žadatelé tak nebudou muset učinit současně.
  • Platnost evidenční kontroly bude nakonec 1 rok.
  • Při dočasném vyřazení vozidla (depozit) bude registrační značka zachována po dobu tří let; bude-li vyřazení delší a majitel nepožádá o prodloužení lhůty, bude mu při opětovné aktivaci vozidla přidělena RZ nová.
  • Technické kontroly bude možné provádět mobilním způsobem.
  • Mění se definice technických požadavků a postupy při schvalování individuální stavby/přestavby vozidel.

Závěr

Novelu musí ještě schválit senát a podepsat prezident. Máte-li k ní konstruktivní kritiku, obraťte se co nejdříve na své senátory. Ti mohou ještě novelu vrátit do sněmovny k dopracování s pozměňovacími návrhy. Jednak by se tím oddálila účinnost změn a jednak by se mohlo podařit některá sporná ustanovení přeformulovat.

Jindra

foto: Pixabay

Napsat komentář